Meaning of the Sanskrit Word: upayukta

  upayukta—used    Madhya 15.237
  upayukta—consumed    Antya 4.64
  upayukta-karaṇaḥ—engaging all the senses of the body by burning    SB 9.2.14

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z