Meaning of the Sanskrit Word: upayah

  upayah—means    SB 8.11.38
  upayah—some means    SB 8.17.17
  tat-vadha-upayah—the only means of killing Him (Visnu)    SB 10.4.42
  vadha-upayah—means of disappearance    SB 3.3.15
  vadha-upayah—many varieties of means to kill him    SB 7.5.45

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z