Meaning of the Sanskrit Word: upasprsya

  upaspṛśya—after finishing morning ablutions    SB 1.4.15
  upaspṛśya—touching in sanctity    SB 1.7.20
  upaspṛśya—by touching    SB 1.18.36
  upaspṛśya—after sipping water    SB 3.4.3
  upaspṛśya—touching or taking bath in water    SB 3.14.32
  upaspṛśya—washing hands and mouth    SB 4.2.17
  upaspṛśya—after touching water    SB 4.11.1
  upaspṛśya—performing ācamana and bathing    SB 6.4.21
  upaspṛśya—contacting    SB 6.19.22
  upaspṛśya—touching (exactly like the water of the Ganges)    SB 9.24.62
  apaḥ upaspṛśya—touching water    SB 1.7.3

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z