Meaning of the Sanskrit Word: upasaka

  upāsaka—worshipers    Madhya 24.107, Madhya 24.154
  brahma-upāsaka—the worshiper of impersonal Brahman    Madhya 24.107
  śrī-nṛsiṁha-upāsaka—the worshiper of Lord Nṛsiṁhadeva    Adi 10.35
  kevala brahma-upāsaka—the worshiper of only the impersonal Brahman    Madhya 24.108
  kṛṣṇa-upāsaka—devotees of Lord Kṛṣṇa    Madhya 9.12
  raghunātha-upāsaka—worshiper of Lord Rāmacandra.    Antya 13.92
  rāma-upāsaka saba—all worshipers of Lord Śrī Rāmacandra    Madhya 9.11
  sei upāsaka—those devotees    Madhya 24.89

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z