Meaning of the Sanskrit Word: upahrtam

  upahrtam—brought by someone    SB 7.13.38
  upahrtam—offered as a presentation    SB 3.22.11
  bhakti-upahrtam—offered in devotion    Bg 9.26
  daiva-upahrtam—brought about by providential arrangements    SB 9.18.23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z