Meaning of the Sanskrit Word: ughadiya

  ughadiya—opening    Adi 7.20-21, Madhya 2.27, Madhya 2.35
  ughadiya—revealing.    Antya 14.40
  ughadiya—exposing    Antya 15.77
  anga ughadiya—exposing part of her body    Antya 3.111
  sei gopha ughadiya—by excavating the cave.    Madhya 18.61

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z