Meaning of the Sanskrit Word: tvaya

  tvaya—by You    Bg 6.33, Bg 11.1, Bg 11.20, Bg 11.38, Bg 18.72, SB 1.1.6, SB 1.5.5, SB 1.6.36, SB 1.15.22-23, SB 2.9.20 (and more...)
  tvaya—by Your Lordship    SB 7.8.51, SB 7.10.28, SB 8.22.16, SB 9.11.6
  tvaya—by Your Majesty    SB 2.2.32
  tvaya—with You    SB 3.13.42
  tvaya—by You.    SB 3.25.10
  tvaya—through you    SB 6.11.14
  tvaya—you    SB 7.2.34
  tvaya—by Your Holiness    SB 8.5.13
  tvaya—by you (it is so said)    SB 10.1.8
  tvaya eva—by Your Lordship    SB 1.8.23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z