Compound Sanskrit Words Containing: tunda

  tunda-avali-labdhaye—to achieve many mouths    Antya 1.99, Antya 1.120
  vyatta-vyala-tunda-yate—the python has spread its mouth    SB 10.12.19

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z