Meaning of the Sanskrit Word: tatparya

  tatparya—the intent    Adi 4.166
  tatparya—intention    Madhya 8.217
  tatparya—culmination    Adi 13.29
  tatparya—the purport    Madhya 24.25
  tatparya—the purpose    Antya 7.39
  amara tatparya—the aim of My life    Antya 20.52

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z