Meaning of the Sanskrit Word: tarah

  tarah—the luminaries    SB 2.6.13-16
  tarah—the stars    SB 7.3.5
  purna-tarah—more complete    Madhya 20.399
  purna-tarah—more perfect    Madhya 20.400
  rksa-tarah—stars    SB 4.12.25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z