Meaning of the Sanskrit Word: tanhai

  tanhai—there at Varanasi    Adi 7.47
  tanhai—there    Adi 5.99
  bolaha tanhai-e—please call him    Madhya 20.47

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z