Meaning of the Sanskrit Word: svayambhuva

  svayambhuva—by Lord Brahma    SB 4.17.24, SB 4.30.47, SB 6.6.1
  svayambhuva—O son of Brahma    SB 1.6.3
  svayambhuva—the name of the Manu    SB 4.1.8
  svayambhuva—Svayambhuva Manu    SB 8.1.4
  svayambhuva-antaram—the change of the period of Svayambhuva Manu.    SB 1.3.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z