Meaning of the Sanskrit Word: surabhibhih

  surabhibhih—all of them extremely fragrant    SB 8.21.6-7
  surabhibhih—very fragrant    SB 9.11.31-34
  maha-surabhibhih—highly perfumed    SB 4.21.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z