Meaning of the Sanskrit Word: sukhi

  sukhi—happy    Bg 5.23, Bg 16.13-15, Adi 9.40, Madhya 17.72, Antya 17.55, Antya 18.108
  sukhi—shriveling up    Madhya 19.156
  sukhi—always happy    Madhya 23.74
  sukhi haila—became very happy    Madhya 10.35, Madhya 25.220, Antya 1.96, Antya 12.60
  bhakta sukhi—a devotee becomes happy    Madhya 23.46
  karon sukhi—I make happy.    Antya 20.53
  maha-sukhi—very happy    Antya 18.107
  sabe sukhi—everyone became happy    Antya 13.20
  sukhi hao—be happy    Madhya 21.76
  sukhi karon—I make happy    Antya 20.58

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z