Meaning of the Sanskrit Word: sthayi

  sthayi—prevalent    Madhya 13.172
  sthayi—permanently existing    Madhya 19.188
  sthayi—continuously existing    Antya 5.23
  cira-sthayi—long-lasting    Antya 10.26
  cira-sthayi—long-lasting    Antya 10.25
  sthayi bhava—permanent ecstatic moods    Madhya 23.46
  sthayi-bhava—continuous existence    Madhya 19.180
  sthayi-bhava—the permanent ecstasies    Madhya 23.47
  sthayi-bhava—permanent ecstasy    Madhya 23.48
  sthayi-bhave—in this continuous existence    Madhya 19.180

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z