Meaning of the Sanskrit Word: srila

  srila—most opulent    Antya 17.1, Antya 20.154
  srila-govinda-devau—and Sri Govindadeva    Adi 1.16, Madhya 1.4, Antya 1.6
  srila-garbha-uda-sayi—Garbhodakasayi Visnu    Adi 1.10, Adi 5.93
  srila sri-gopinatha—the all-beautiful and opulent Gopinathaji    Antya 20.142-143

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z