Compound Sanskrit Words Containing: sphita

  sphīta-madhu-vratāni—having many maddened bumblebees    Antya 1.159

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z