Meaning of the Sanskrit Word: siksaya

  śikṣayā—by the will of    SB 1.5.36
  śikṣayā—by their instructions    SB 1.16.1
  īśvara-śikṣayā—by the previous advice of the Lord.    SB 8.8.3
  tomāra śikṣāya—by Your instruction    Madhya 8.122
  yat-śikṣayā—by whose instruction    SB 7.13.35
  ādhyātma-śikṣayā—in the matter of self-realization    SB 4.22.49

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z