Compound Sanskrit Words Containing: seya

  seya-kulera kanta—it is like the thorn of the seya berry tree.    Antya 19.40

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z