Meaning of the Sanskrit Word: savarnye

  savarnye—in the Savarnya-manvantara    Madhya 20.326
  brahma-savarnye—in the Brahma-savarnya-manvantara    Madhya 20.327
  daksa-savarnye—in the Daksa-savarnya-manvantara    Madhya 20.326
  deva-savarnye—in the Deva-savarnya-manvantara.    Madhya 20.327
  dharma-savarnye—in the Dharma-savarnya-manvantara    Madhya 20.327
  indra-savarnye—in the Indra-savarnya-manvantara    Madhya 20.328
  rudra-savarnye—in the Rudra-savarnya-manvantara    Madhya 20.327

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z