Meaning of the Sanskrit Word: sastham

  sastham—sixth    SB 9.4.3
  sastham—the sixth one    SB 1.3.11
  sastham—the sixth    SB 9.7.20
  sastham amsam—one-sixth part    SB 4.20.14
  sastham amsam—one sixth    SB 5.15.11
  sastham amsam—one sixth of his orbit    SB 5.22.5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z