Meaning of the Sanskrit Word: saraih

  saraih—with arrows    SB 4.10.10, SB 4.10.11-12, SB 8.11.20, SB 8.11.21
  saraih—by the arrows    SB 1.9.34
  saraih—by my arrows    SB 4.17.27
  saraih—by arrows    SB 8.10.41
  saraih—by the essence    Antya 1.128
  krsna-saraih—on the backs of black deer    SB 8.10.10-12
  vajra-saraih—as hard as a thunderbolt    SB 3.19.25
  vak-saraih—by the harsh words    SB 4.12.42

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z