Meaning of the Sanskrit Word: sankarsanera

  sankarsanera—of Lord Sankarsana    Adi 5.44
  sankarsanera murti—the expansions of Sankarsana    Madhya 20.196
  sankarsanera vilasa—the pastime expansions of Sankarsana    Madhya 20.205

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z