Compound Sanskrit Words Containing: samyojayam

  samyojayam asa—engaged to work    SB 3.6.3
  samyojayam asa—married    SB 4.27.8

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z