Meaning of the Sanskrit Word: samyamanah

  samyamanah—controller of death    SB 3.5.20
  praja-samyamanah yamah—Lord Yamaraja, who controls the living entities    SB 6.3.11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z