Meaning of the Sanskrit Word: samvidah

  samvidah—by discussion of    SB 3.25.25
  virya-samvidah—talks full of spiritual potency    Adi 1.60, Madhya 23.16
  virya-samvidah—talks full of spiritual potency    Madhya 22.86
  atma-samvidah—knowledge about the self    SB 8.24.46

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z