Meaning of the Sanskrit Word: samvarana

  saṁvaraṇa—checking    Madhya 3.196
  saṁvaraṇa—restraining.    Madhya 8.28
  saṁvaraṇa—checking.    Madhya 12.217
  samvaraṇa—checking    Madhya 19.64
  samvaraṇa—checking.    Madhya 19.82
  samvaraṇa kaila—restrained Himself.    Madhya 19.63, Antya 16.95
  kara dainya saṁvaraṇa—please restrain your great humility    Madhya 11.157
  samvaraṇa karena—restricts    Antya 16.103

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z