Compound Sanskrit Words Containing: samvahanam

  pada-samvahanam—massaging the feet    Adi 6.64

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z