Compound Sanskrit Words Containing: samskaram

  dvijati-samskaram—the purificatory process of second birth (samskarad bhaved dvijah)    SB 10.8.10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z