Meaning of the Sanskrit Word: samjnan

  samjnan—named    SB 5.2.19
  samjnan—having as names    SB 5.20.25
  haryasva-samjnan—named the Haryasvas    SB 6.5.1
  rasi-samjnan—named after the zodiac signs    SB 5.22.5
  agnidhra-idhmajihva-yajnabahu-hiranyaretah-ghrtaprstha-medhatith—named Agnidhra, Idhmajihva, Yajnabahu, Hiranyareta, Ghrtaprstha, Medhatithi and Vitihotra    SB 5.1.33

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z