Meaning of the Sanskrit Word: samjnan

  saṁjñān—named    SB 5.2.19
  saṁjñān—having as names    SB 5.20.25
  haryaśva-saṁjñān—named the Haryaśvas    SB 6.5.1
  rāśi-saṁjñān—named after the zodiac signs    SB 5.22.5
  āgnīdhra-idhmajihva-yajñabāhu-hiraṇyaretaḥ-ghṛtapṛṣṭha-medhātith—named Āgnīḍhra, Idhmajihva, Yajñabāhu, Hiraṇyaretā, Ghṛtapṛṣṭha, Medhātithi and Vītihotra    SB 5.1.33

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z