Meaning of the Sanskrit Word: sambhrtah

  sambhṛtaḥ—particularly served    SB 2.6.5
  sambhṛtāḥ—were arranged    SB 2.6.27
  akhila-sāra-sambhṛtaḥ—the Supreme Personality of Godhead, the essence of all creation    SB 8.18.20

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z