Compound Sanskrit Words Containing: sambhasiya

  prakṛti sambhāṣiyā—talking intimately with women.    Antya 2.120

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z