Meaning of the Sanskrit Word: sambabhuva

  sambabhuva—so he became    SB 10.2.17
  sambabhuva ha—so he became    SB 9.3.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z