Meaning of the Sanskrit Word: samarpiya

  samarpiya—offering    Antya 2.61
  samarpiya—entrusting    Antya 18.83
  salagrame samarpiya—after offering to the salagrama-sila.    Madhya 18.134

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z