Meaning of the Sanskrit Word: samarpane

  samarpaṇe—presentation.    Madhya 5.125
  karibe samarpaṇe—He will give    Antya 6.142

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z