Meaning of the Sanskrit Word: samapti

  samāpti—finishing    Antya 3.114-115
  samāpti kariluṅ—now I have finished    Antya 20.75

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z