Meaning of the Sanskrit Word: samapta

  samāpta—finished    Antya 3.125, Antya 3.241
  samāpta—ending    Madhya 11.210
  samāpta ha-ibe—will be finished    Antya 3.125
  samāpta habe—it will end    Antya 3.126
  samāpta haile—when finished    Antya 3.242

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z