Meaning of the Sanskrit Word: samapana

  samāpana—finishing.    Antya 20.78
  kailuṅ samāpana—I have finished    Madhya 9.358
  kailā samāpana—stopped.    Antya 15.89
  kari samāpana—finishing    Antya 14.22
  kīrtana samāpana—ending the chanting    Antya 10.80
  nāma-samāpana—finishing of the chanting of the holy name.    Antya 3.248

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z