Meaning of the Sanskrit Word: samajayata

  samajāyata—did continue.    SB 2.10.19
  samajāyata—awakened.    SB 3.3.22
  samajāyata—took birth    SB 6.14.32
  samajāyata—was thus born.    SB 9.13.12
  samajāyata—was born    SB 9.21.23

Can't find any compound Sanskrit words containing samajayata.