Meaning of the Sanskrit Word: samagamah

  samagamah—meeting.    SB 4.30.37
  samagamah—the association.    SB 5.13.21
  sat-samagamah—association with devotees    Madhya 22.46, Madhya 22.84

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z