Meaning of the Sanskrit Word: sakhyera

  sakhyera—of fraternity    Madhya 9.110
  sakhyera—of the platform of fraternity    Madhya 19.231
  sakhyera guṇa—the quality of fraternity    Madhya 19.227

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z