Meaning of the Sanskrit Word: sakhye

  sakhye—in friendship    SB 5.19.7, Madhya 22.136
  sakhye—on the platform of fraternity    Madhya 19.222
  sakhye—in the transcendental mellow of friendship    Madhya 23.93
  śuddha-sakhye—in pure friendship    Adi 4.25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z