Meaning of the Sanskrit Word: sadhvasah

  sadhvasah—all-respectful.    SB 1.11.18
  apagata-sadhvasah—without fear    SB 5.24.18
  gata-sadhvasah—without any fear of death    SB 2.1.15
  gata-sadhvasah—without fear of the demons.    SB 8.23.25
  jata-sadhvasah—becoming afraid    SB 9.3.8
  sa-sadhvasah—with fear    SB 3.17.25
  sa-sadhvasah—having fear of Him    SB 4.7.23
  agata-sadhvasah—Dhruva Maharaja, being greatly confused    SB 4.9.3
  agata-sadhvasah—in the beginning becoming afraid    SB 6.4.40

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z