Meaning of the Sanskrit Word: sabhara

  sabhara—of the assembly    Adi 1.82, Adi 2.52, Adi 2.105
  sabhara—of the whole assembly    Adi 2.104
  e-sabhara—of this assembly    Adi 1.82
  ta-sabhara—of all of them    Adi 17.132
  tan-sabhara—of all of them    Adi 1.38

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z