Meaning of the Sanskrit Word: sabham

  sabham—the assembly    SB 6.2.2, SB 8.18.18
  sabham—assembly house    SB 1.14.38
  brahma-sabham—to the assembly of Lord Brahma    SB 8.5.17-18

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z