Compound Sanskrit Words Containing: rasamrta

  rasamrta-sindhu—of the name Bhakti-rasamrta-sindhu    Madhya 1.38
  rasamrta-sindhu—the book known as Bhakti-rasamrta-sindhu    Antya 4.223
  rasamrta-sindhu—the ocean of transcendental mellow    Antya 5.63
  rasamrta-sindhu-granthera—of the book known as Bhakti-rasamrta-sindhu    Madhya 19.133

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z