Meaning of the Sanskrit Word: rajanyah

  rajanyah—the ksatriyas    SB 8.5.41, SB 9.7.14
  rajanyah—the royal order    SB 4.23.32
  rajanyah—a ksatriya    SB 5.26.29
  rajanyah—members of the royal family, or ksatriyas    SB 5.26.22
  rajanyah ca—and the ksatriya    SB 7.11.18-20

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z