Meaning of the Sanskrit Word: puriya

  puriya—filling.    Antya 12.91
  sadi-puriya gopala—of the name Sadipuriya Gopala    Adi 12.85
  a-kantha puriya—filling up to the throat    Madhya 11.209
  akantha puriya—filling to the neck.    Madhya 14.42

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z