Meaning of the Sanskrit Word: pravrtta

  pravrtta—being engaged in    SB 1.10.3
  pravrtta—produced    SB 5.7.12
  pravrtta—was begun    SB 1.4.3
  pravrtta—began to flow    SB 1.5.28
  pravrtta—being emanated    SB 5.24.17
  pravrtta-akhyam—known as material attachment    SB 7.15.48-49

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z