Meaning of the Sanskrit Word: pravartakah

  pravartakaḥ—an inaugurator.    Madhya 20.1
  pravartakaḥ—named pravartaka.    Antya 1.135
  āyuḥ-veda-pravartakaḥ—the inaugurator of medical science, Āyur Veda    SB 9.17.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z